Kritisch, betrokken, behulpzaam en daadkrachtig

samen2
De Medezeggenschapsraad op de Vrije School de Zonnewende
In de Medezeggenschapsraad bespreken ouders en personeelsleden alle belangrijke aangelegenheden van de school. De Medezeggenschapsraad is er om mee te denken en mee te beslissen over allerlei schoolzaken.
In de Medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten die met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit van onderwijs, pedagogisch klimaat, veiligheid en opvoeding.

Wie zitten er in de MR (2017-2018)?
Namens de ouders: Arthur Aalsma (voorzitter), Michiel Kaatman en Maarten Wolzak
Namens het personeel: Annemiek Stout, Petra van der Velde en Gabrielle Roeterink

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De MR heeft een beleidsmatige taak en vertegenwoordigt de ouders en het personeel.
De MR streeft ernaar om de belangen van de ouders en het personeel te behartigen door pro-actief zijn bijdrage te leveren aan de beleidsactiviteiten van de directie.

Als beleidsmatige zaken worden vastgesteld of gewijzigd, dan heeft de MR instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de directie pas een besluit mag nemen als de MR zijn instemming gegeven heeft. Het betreft dan bijvoorbeeld het schoolplan, zorgplan, formatieplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden verricht door ouders, etc.

Voor de meeste andere zaken die de school aangaan, heeft de MR een adviesrecht. Er is een groot aantal zaken waarbij directie advies moet vragen aan de MR. Voorbeelden zijn aanstelling van de schoolleiding, verbouwingen, onderhoudsplan, financiële begroting, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid, etc.

Naast de formele verantwoordelijkheden die de MR heeft en die zij ook dient te vervullen, wil de raad vooral het lerarenteam op alle gebieden maximaal ondersteunen om op deze wijze een bijdrage te leveren aan een Vrije School waarin onderwijs naar hoofd, hart en handen kan worden gerealiseerd.

De werkwijze van de MR is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement vindt u terug op deze website.

Wat kan de MR voor u betekenen?
Zoals eerder vermeld verzorgt de MR de medezeggenschap namens het personeel en de ouders op school. Als u suggesties heeft voor structurele verbeteringen van de school, dan horen wij dat graag. De MR is namelijk het formele kanaal om dit namens het personeel en/of de ouders kenbaar te maken aan de directie.

De MR komt een aantal keer per jaar bij elkaar waarbij belangrijke onderwerpen en schoolgeluiden besproken worden. Deze vergaderingen zijn openbaar (wel vooraf aanmelden graag).
Een MR vergadering bestaat altijd uit een deel samen met de schooldirectie en een deel als MR onderling.

Voor ieder vergadering heeft de MR een inloop-halfuurtje waar ouders en leerkrachten binnen kunnen lopen met alle vragen en opmerkingen die ze hebben.

De MR behandelt alle opmerkingen vertrouwelijk. U kunt geen individuele klachten indienen bij de MR; daarvoor gaat u in gesprek met de leerkracht of de directie om te zoeken naar oplossingen. Natuurlijk wil de MR wel graag weten of er een structureel probleem speelt, zodat wij onze bijdrage kunnen leveren aan een verbetering. De Medezeggenschapsraad gaat nooit over personen.

De MR doet verslag van haar activiteiten via de website, het weekbericht en via brieven.
Daarnaast zal de MR op een aantal vraagstukken de ouders en leerlaren om hun mening of ideeën vragen. Dit zal via de website en via de weekberichten gebeuren, of gewoon op school.

Wat is de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)?

Vrije School de Zonnewende is een van de twee PO (Primair Onderwijs) scholen die deel uitmaken van de stichting VSNON. Het (bovenschools) bestuur geeft leiding aan deze stichting.
Wat de MR is voor de Zonnewende en de Berkel in relatie met de directie, is de GMR voor het (bovenschools) bestuur.
Waar het zaken betreft die alle PO scholen van VSNON aangaan, heeft de GMR de wettelijke bevoegdheden van de MR. Dit staat omschreven in het (G)MR-reglement.
De Zonnewende en de Berkel worden in de GMR vertegenwoordigt door ouders en leerkrachten. De GMR leden en MR leden van deZonnewende en Berkel stemmen alle belangrijke zaken onderling af

Hoe komt u in de MR?
MR leden worden officieel gekozen tijdens verkiezingen uit de beschikbare kandidaten. In principe is de zittingstermijn 3 jaar. Na deze termijn vinden opnieuw verkiezingen plaats, waarbij nieuwe kandidaten en zittende MR-leden verkiesbaar zijn.
jointtheMR
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die lid willen worden van de MR. Heb je interesse? Spreek een van de leden van MR aan!

Wat is het verschil met een Ouderraad (OR)?
Eigenlijk is het verschil eenvoudig uit te leggen. De MR werkt mee aan de ‘serieuze’ (beleids-)zaken van de school, de OR werkt mee aan de ‘leuke’ dingen van de school, zoals de diverse feesten, schoolreisje en sportdag.
De Zonnewende heeft (nog) geen OR maar staat hier zeker voor open.
De OR en de MR werken beiden op hun eigen manier om de school een goede en leuke onderwijsplek voor ieder kind te laten zijn.

Hoe bereikt u de MR?
MR leden zijn personeelsleden en ouders van de school. De namen van de leden staan hierboven vermeld; u kunt ze gewoon aanspreken of contact opnemen via de website. U kunt ook altijd een brief schrijven en naar de school sturen ter attentie van de voorzitter van de MR.

De MR zal uw vragen op de eerst volgende vergadering bespreken. Alle onderwerpen worden –indien noodzakelijk- vertrouwelijk behandeld, MR leden hebben dan zelfs een zwijgplicht over die onderwerpen die besproken worden.

Wie zaten er in de MR (2016-2017)?
Namens de ouders: Arthur Aalsma (voorzitter), Michiel Kaatman (vervangt Barbara de Goede vanaf oktober 2016) en Maarten Wolzak
Namens het personeel: Annemiek Stout, Petra van der Velde en Gabrielle Roeterink (vervangt Els Godefroy vanaf maart 2017).

Wie zaten er in de MR (2015-2016)?
Namens de ouders: Arthur Aalsma (voorzitter), Barbara de Goede en Maarten Wolzak (vervangt Patrick Lenaers vanaf juni 2016)
Namens het personeel: Annemiek Stout, Els Godefroy en Petra van der Velde (vervangt tijdelijk Joan Plooijer vanaf januari 2016)

Wie zaten er in de MR (2014-2015)?
MR IJssel
Namens de ouders: Arthur Aalsma (voorzitter) en Gijs Peteroff
Vanuit het personeel: Lonneke Kromhout (secretaris)

MR Zwaan
Namens de ouders: Colette Schelfhorst (voorzitter) en Marjolijn Opdam
Vanuit het personeel: Annemiek Stout, Timo Salman